• Realizovaný průměr potrubí DN 1000
  • Celková délka realizovaných úseků v daném průměru 77m

Systém je založen na pružném rukávu ze skelných vláken, která jsou nasycena reakční pryskyřičnou hmotou (zpravidla nenasycenou polyesterovou pryskyřicí). Takto připravený rukáv – liner je instalován do stávajícího potrubí skrze dvě šachty, resp. otvory v potrubí. Liner je do potrubí zatažen navijákem. Následně jsou na jeho volné konce v šachtách nasazeny zátky – pakry, přes které je liner plněn vzduchem, tak aby dokonale přilnul na stěny původního potrubí. Samotné vytvrzování lineru se provádí ozářením za pomocí zdroje ultrafialového záření.

Zahájení stavby: přípravné práce – vyčištění koryta na vyústění, kde bude ukončen sanační rukávec

Před zatažením lamp do rukávce (, který je již zatažen v potrubí a přizvednutý vzduchem, aby držel tvar a byl v něm prostor pro lampy) je provedena jejich zkouška, zda jsou všechny funkční.

Kompletní postup vytvrzování je kontrolován a dokumentován prostřednictvím zabudovaných senzorů. Výsledným produktem je staticky samonosné a bezešvé potrubí bez spojů. Jelikož po dokončení úsekové bezvýkopové obnovy zůstavají veškeré stávající zaústěné přípojky zaslepeny nově vytvořeným potrubím, je nutné tyto přípojky roboticky zevnitř potrubí prořezat a obnovit tak jejich funkčnost.

Zatažený, utěsněný rukávec PAKRY na obou koncích: zde již probíhá samotné vytvrzování za pomoci UV lamp. UV lampy jsou navíjeny směrem k zařízení – rychlostí, dle počtu lamp a velikosti průměru potrubí.

Vytvrzený rukávec po vytažení lamp a odstranění PAKRŮ. Jeho zapravení na finální podobu. Ještě byl zapraven kolem ERGELITEM, avšak již není foto :)

Provádíme bezvýkopové opravy kanalizací

Kontaktujte nás telefonicky čísle 545 222 278